Cotlet Heo 500g

60,000đ 80,000đ

Chân Gà 1kg

95,000đ

Tai Heo 1kg

120,000đ

Gu Bò Úc 500g

125,000đ

Gân Bò 1kg

150,000đ

Cá Cam 1kg

100,000đ